Tajemno

Zaklínadlo na zlomené srdce

5. května 2011 v 21:07
To se hodí...:/// hlavně když je nejhůř...
Vezmi mouku, vodu, šalvěj, dobromysl (v obchodě se prodává pod názvem Oregano). Udělej z přísad rukama těsto. Když ho budeš zpracovávat, tak si představuj jak do něj vmačkáváš svou bolest, smutek, trápení apod. Nakonec z něj udělej kuličku a vytvaruj ho do tvaru srdce. Zvedni ho a řekni: "Tohle je to, co bylo" a roztrhni srdce v polovině, pak ho dej zpět dohromady a řekni: "Tohle je to, co je nyní." Potom těsto upeč do růžova. Až bude těsto upečené a vychladlé tak jdi k řece. V levé ruce drž to srdce, pravou zdvihni nad vodu a říkej zaklínadlo: "Zaklínám Tě oblohou, zaklínám tě zemí. Volám Tě Vodo na pomoc, Vodo ozvi se mi. Dej znovu klid duši mé, uzdrav srdce moje ztrápené. Klid a radost vrať mé duši zpět, Ať znovu usmívám se na tento Svět." Vhoď srdce do vody a řekni: " A tak se staň, děkuji Ti Vodo."

Andělé...

14. března 2011 v 15:43
Anděl je ryzí duch stvořen Bohem. Teologie Starého Zákona zahrnuje víru v anděly - název se vztahuje k určitým spirituálním bytostem, nebo andělských rezidencí, v rukou Božích jako vyslanci jeho vůle.
Anglické slovo "angel" pochází z řeckého "angelos", což znamená posel. Když takový posel dělá nadpřirozené věci, není pochyb, že je to andělská bytost - boží poslové, pracující pro Něho a pro konečné blaho celého lidstva.
Křesťanská víra učí, že na rozdíl od našeho fyzického světa je zde také velký svět andělů. Andělé, tak jako lidské bytosti, vlastní rozum, svobodnou vůli a pocity podobné našim, jsou to bytosti bez hmotného těla, láskyplné s možností vyvíjet se k dokonalejšímu stupni. Pomáhají nám, i když na ně nemyslíme a provázejí nás po celý život. Je jistě zajímavé, že andělé k nám často hovoří nepřímo - slyšíme opakovaně nějakou píseň, vidíme nějakou číselnou řadu, která se opakuje. Může to být odpovědí na naše prosby, ovšem za předpokladu správného výkladu. Jejich intelekt je vyšší

Zrod andělů.

Podle Písma Svatého, andělé, lidské bytosti a celá příroda byli stvořeni Bohem. Ve slovech: "Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi", nacházíme první zmínku o tom, že Bůh stvořil duchovní svět. Tak, jako protipól Země, hmotného světa, tento duchovní svět byl nazván Nebem. Andělé už byli přítomni během stvoření hvězdné oblohy, což dokazují slova Stvořitele, věnovaná Jobovi: "Když jsem stvořil hvězdy, všichni mí andělé pěli na mě chválu" (Job 38:7).
Spasitel často hovořil o andělích, v Novém Zákonu je jich zmíněno mnoho. Bůh jim věnoval velkou moudrost, svobodu a sílu, jejich zjevení ve Starém Zákonu je znamením jim přidělené hlavní role.
Andělé jsou čistě spirituální bytosti, nemají hmotné tělo, spatřili tvář Boha a tudíž zažívají pocit dokonalého štěstí
Podle Bible pokračují v šíření božských přikázání a jejich mise mají někdy nesmírně důležitou úlohu - zvěstování. Aby uspěli, mohou někdy na sebe převzít tělesnou podobu. Tak jako my, andělé jsou objekty božské přízně a lásky. Avšak, zpravidla nevystupují jako tělesní tvorové a jejich projev božské lásky nevyžaduje čas, prostor, ba ani vyspělost a proto je můžeme požádat o radu kdykoliv, mohou se vyskytovat na mnoha místech najednou. Pravděpodobně většina významných přetrvávajících aktivit dobrých andělů je být zvěstovatelem božské vůle lidstvu a přivádět lidi k míru a pokoji.
Proč Bůh stvořil anděly?
Stvořitel je tak silný a dokonalý, že nemůže být přístupný osobně každé lidské bytosti. On sám je nesmrtelný, přebývající ve světle, což žádnému člověku není přístupno. Andělé netrpí nedostatky a proto mohou jednat jménem Boha a poté mu vylíčit, když komunikují s lidmi. Překlenou velkou mezeru mezi dokonalostí Boha v nebi a strádáním lidí na této planetě. Andělé byli stvořeni nesmrtelní (nikdy nezemřou). Jejich věčnost byla vyložena ústy Ježíše Krista, když řekl, že budou nést tíhu lidských břemen po věky věků. Jsou jednopohlavní a nikdy nežijí v páru. Jsou to děti Boha, děti vzkříšení.
http://www.fantasmagorium.net/hrichyseverusesnapea/casopis/storage/200711281854_Kieran.jpg

Archandělé.

Jen příležitostně jsou andělům dána jména. Například archanděl Michael je znám všem věřícím. Archandělé jsou na vyšším stupni než andělé a dohlížejí na anděly strážné.
Bezpochyby, mezi nejvíce významné andělské stvoření patří archandělGabriel. Byl poslán dvakrát prorokovat Danielovi. Při druhé příležitosti byl Daniel v motlitbách a Gabriel, který se pohybuje tiše a rychle, se mě dotkl, začal hovořit skrze mě a sdělil datum zrodu Mesiáše, Ježíše Krista (Daniel 9:21-27). Velké očekávání bylo mezi židy v době, kdy se měl Ježíš Kristus narodit a znovu se objevil Gabriel, poprvé Zachariáši, kazateli v chrámu a poté Marii, která byla zasnoubená s Josefem. Anděl Zachariáši sdělil toto: "Jsem archanděl Gabriel, který stává v blízkosti Boha a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil (Lukáš 1:19)."
Všimněme si, že andělé mohou pobývat v přítomnosti našeho Pána, zatímco lidé nemohou a všichni andělé jsou vysláni, aby konali to, co je přáním Boha. Jeho posláním zde bylo zvěstovat zázračný zrod Jana Křtitele.
O šest měsíců později se Gabriel zjevil Marii a zvěstoval ji, že byla počata skrze Ducha Svatého a porodí syna. S Bohem nic není nemožné. Josef obdržel stejné sdělení skrze anděla.
Archandělů je spousta, další například Rafael, Uriel, Sandalfon, Cadkiel, Metatron, Jophiel a mnoho dalších, nepojmenovaných, či námi ještě neobjevených. Kteréhokoliv z nich můžeme poprosit o radu, či pomoc.

Padlí andělé (Démoni).

Původně Bůh stvořil všechny anděly jako laskavé, nebeské bytosti. Nicméně, tak jako lidé byli obdařeni svobodnou vůlí, mohli si vybrat cestu boží, nebo jít proti ní a vybrat si mezi dobrem a zlem. Někteří andělé, vedeni Luciferem, nesprávně využívali darů svobody a bouřili se proti Stvořiteli. Tyto bytosti, kvůli své domýšlivosti, se odvrátili od božské lásky. Bůh je ale nezničil, ponechal jim pouze omezené možnosti a vyhnal je pryč. Po nějakém čase si založili své vlastní království - Peklo. Lucifer byl později přejmenován na Satana, což znamená protivník.
Stále zlomyslní, padlí andělé se pokouší člověka svést na cestu hříchů a zatracení. Kupodivu, samotní padlí andělé pociťují strach z království, které stvořili. Vskutku, když Spasitel léčil člověka, posedlého démony a snažil se je vrátit zpět do propasti pekelné, oni Ho prosili raději dovolit jim vstoupit do sviní (Lukáš 8:31).
Padlí andělé jsou vlastně démoni, posluhovači Satana, kteří jsou stále na svobodě. Samotný Satan je zván princem, vládcem všech démonů (Matěj 9:34, Marek 3:22, Lukáš 11:15). Démoni jsou také nazýváni přisluhovači, nebo poslové Satana a mají dobrou organizaci. Bible činí také rozdíly mezi démony posedlými a démony ovlivněnými.
Dle Písma Svatého, měli bychom si uvědomit, že náš život je neustálý boj o záchranu našich duší. Ať chce či nechce, každá lidská bytost, od ranného dětství, je vtažena do boje a musí volit mezi dobrem a zlem, mezi vůlí Boha a démonů. Boj mezi dobrem a zlem začal ještě před stvořením světa a bude trvat až do soudného dne. Ve skutečnosti, boj v nebi je ukončen s konečnou porážkou zla. Nyní bitva byla přesunuta na Zem, přesněji do našich myslí a srdcí. Jak můžeme pocítit, dobří andělé, obzvláště andělé strážní, nám neustále pomáhají v boji proti zlu.

Andělé strážní

"Anděl míru, věrný průvodce a strážce našich duší a těl, přednese naše požadavky Bohu," takto podobně se modlíme při bohoslužbě. Ortodoxní církev věří, že každý, již jako dítě, obdrží svého anděla strážného (ve skutečnosti mohou být dva, i více). Záleží jen na nás, jestli jim nasloucháme.
Požehnaný Augustin napsal: "Andělé, s velkým zájmem a nevyčerpatelnou horlivostí, pobývají s námi každou minutu a na každém místě." Pomáhají nám, tuší naše potřeby, poskytují nám spojení s Bohem a předávají mu naše nářky a prosby. Doprovázejíce nás celou naší cestou, mohou být v nás, nebo těsně u nás, pozorně nás sledují, jestli odoláváme se zbožností a poctou zlým počinům a jestli se snažíme najít království boží. Žalm nám říká o Bohu, že "On přikazuje svým andělům v úctě doprovázet nás po všech našich cestách."
Když osoba zemře, odnese anděl duši k Bohu. V duchovním světě si duše uvědomí, kdo je ona sama a kdo anděl strážný. Zde je krátká motlitba k anděli strážnému:

"Anděli Boha, můj svatý strážce, poskytni mi ochranu nebeskou, Boží. Pokorně tě prosím: dej mi schopnost naslouchat ti a ochraňuj mě od všeho zlého, dopomáhej mi k dobrým skutkům a veď mě cestou spásy. Amen."

Lektvary...

14. března 2011 v 15:42
Nápoj vášně
Potřeby:1 špetka rozmarýnu, 2 špetky tymiánu, 2 lžíce černého čaje, 1 špetka koriandru, 3 čerstvé mátové lístky (nebo 1/2 lžíce sušených), 5 čerstvých okvětních poupat (nebo 1 lžíce sušených), 1 lžíce citronové kůry, 3 špetky muškátového oříšku, 3 kousky pomerančové kůry
Postup: Všechny ingredience vložte do konvice zalejte vše 3-mi hrnky převařené vroucí vody .Louhovat sse má nechat 5 - 10 minut. Pokud máte raději sladší nápoje je možné vše osladit medem podle chuti. Nápoj vášně se podává horký.
Nápoj lásky
Potřeby: 5 dílů růžových okvětních plátků, 1 díl hřebíčku, 1 díl muškátového oříšku, 1 díl levandule, 1 díl zázvoru
Postup: Připravuje se obvyklým způsobem nejlépe do hliněného hrnku. Louhovat se má nechat pár 5 - 10 minut. Tato směs se buď přidává do čaje nebo se pije samostatně pro zvýšení vášně.
Lektvar lásky
Potřeby: 3 lžičky skořice, 3 lžičky zázvoru, 1 kousek vanilkového lusku, 2 šálky červeného vína, 2 lžičky rebarborové šťávy (není povinná)
Postup: Vanilkový lusk podél rozřízněte. Přidejte bylinky spolu s luskem do červeného vína. Přidejte dvě lžičky rebarborové šťávy ( pokud ji máte ) a nechte 3 dny odstát. Potom podávejte.
Odvar jasnovidnosti
Potřeby: 1 díl skořice, 3 díly růžových okvětních plátků, 1 díl muškátového oříšku, 1 díl vavřínu, 1 díl pelyňku černobýlu
Postup: Vložte do čajové konvice, zalijte vroucí vodou, nechte pár minut louhovat. Pak vdechujte páru, představujte si jak mystická vůně otvírá psychické vědomí.
Lektvar na věštecké sny
Potřeby: 2 díly růžových okvětních plátků, 1 díl pelyňku černobýlu, 1 díl máty peprné, 1 díl jasmínových květů 1/2 dílu skořice
Postup: Smíchejte, přidejte 1 lžičku do hrnku, zalijte vroucí vodou a nechte pár minutek vylouhovat. Vypijte před ulehnutím k spánku pro vyvolání věšteckých snů.
Léčivý odvar
Potřeby: 1 díl rozmarýnu, 1 díl šalvěje, 1 díl tymiánu, 1 díl skořice
Postup: Z poloviny naplňte láhev z modrého skla čerstvou vodou. Přidejte do ní rozemleté byliny a nechte ji na slunci odstát celý den. Při západu sluníčka by měla být voda obarvená, pokud ne, dejte láhev přes noc do ledničky a ráno ji opět dejte na sluníčko. Pak přeceďte a natírejte na tělo, nebo přidávejte do koupele, zatímco představujete sami sebe, jak jste plni zdraví a pohody.
Odvar ochrany
Potřeby: 1 díl borového jehličí, 1 díl kmínu lučního, 1 díl vavřínu, 1 díl bazalky, 1 díl anýzu
Postup: Všechny bylinky dáme do sklenice z červeného skla, která je do poloviny naplněná vodou, necháme přes den vyluhovat na sluníčku a pak přidáváme do koupele nebo natíráme na tělo pro osobní ochranu. Vodou se také potírají amulety a talismany pro ochranu.

Bylinné koupele

Koupel lásky
Potřeby: 3 díly pomerančových květů, 2 díly levandule, 1 díl okvětních plátků gardénie, 1 díl kardamonu, 1 díl zázvoru, 1 díl rozmarýnu, 1 díl růžových okvětních plátků.
Postup:V této směsi se vykoupejte (denně) pokud si přejete přivolat lásku. Představujte si sami sebe jako milující osobu, jak jste našli svoji vysněnou lásku. Koupel můžete podpořit vhodným zaklínadlem, které si vytvoříte.
Koupel klidu
Potřeby:2 díly šanty kočičí, 2 díly chmele, 1 díl jasmínu, 1 díl květů bezu černého.
Postup: Koupejte se pro zastavení vzteku a utišení stresu. V koupeli si představujte sami sebe uvolňující vztek či stres do vody. Pociťujte jak stres odplouvá a voda absorbuje utpení, bolest, nervozitu, zlost. Po koupeli tělo opláchněte čerstvou vodou.
Rituální očistná koupel
Potřeby: 4 díly levandule, 4 díly rozmarýnu, 2 díly yzopu, 1 díl máty, 1 díl rozrazilu, , 3 díly bazalky, 2 díly fenyklu, 3 díly tymiánu
Postup: Tento recept je ideální na všechny typy magických rituálů, nebo pokud si prostě přejete cítit se čistě.
Čarodějnická koupel
Potřeby: 3 díly rozmarýnu, 3 díly hvozdíkových okvětních plátků, 2 díly galgánu, 2 díly skořice, 1 díl zázvoru
Postup: Tato směs je k zdokonalení schopnosti k probuzení a uvolnění osobní síly. Koupel se používá při pozitivních rituálech k dosažení větší síly.
Koupel ochrany
Potřeby: 4 díly rozmarýnu, 3 díly vavřínu, 2 díly bazalky, 2 díly fenyklu, 1 díl kopru
Postup: Vhodná denní koupel, která posílí ochranu před negativitou ostatních, dokud se nebudete cítit silní.

Smrt-posmrtný život

17. února 2011 v 18:34
Smrt.posmrtný život
K životu každého z nás patří skutečnost, že kdykoliv a kdekoliv můžeme zemřít.
Nejrůznější lékařská péče nám může sice život prodloužit, ale nemůže smrt zrušit! Není smysluplné před tím zavírat oči. Proč existuje smrt, kde se vzala?!
NEJSME STVOŘENI PRO SMRT, ALE K ŽIVOTU
POSMRTNÝ ŽIVOT, CO NÁSLEDUJE PO SMRTI ?
NEBE
V životě každého člověka existují okamžiky vnitřního štěstí: prožitky harmonie, bezpečí, svobody, poznání, jistoty, síly, pokoje, radosti, lásky atd.... Toto vše je jen předtuchou toho, co to znamená "být v nebi", žít navždy "život v plnosti". Takto tušíme něco z tajemství, pro které jsme stvořeni, ke kterému můžeme dojít, a které se nám otvírá. Tajemství nové formy života.
PEKLO
Je to stav věčného zoufalství, nenaplnění, osamocenosti a nenávisti. Člověk do této bezvýchodnosti není nikým uvržen. Každý z nás se ale do ní může přivést sám, když se uzavírá do sebe a říká Bohu: "Já tě nepotřebuji, vystačím si sám..." Peklo neodporuje lásce Boží, ono je právě jejím odmítnutím. Láska se nemůže násilím vnucovat. Láska se stává bezmocnou tam, kde je odmítána. Peklo je důsledek odmítnutí Boha.

Proroctví baby Vangy...

14. února 2011 v 20:03
V časopisu Aha jsem objevila zajímavý článek a v něm vědma Evangelie Gušterová zvaná baba Vanga předpovídá různé události. Opravdu mě to zaujalo, tak jsem se rozhodla, že tento článek zveřejním na svém blogu. Jeji předpovědi vypadají docela reálně, i když některé už tzv. "klepou na dveře".

Budu ráda, když napíšete co si o tom myslíte vy. Mě osobně zaujal rok 2371 kdy vypukne hladomor. Všechno možné, ale pochybuju, že boj o zdroje (voda, země, vzduch) se rozpoutá až v roce 3805, tj. 1434 let po vypuknutí hladomoru. Pochybuju, že lidé by čekali tak dlouho než začnou bojovat.

(pokud se vám obrázek článku nezobrazí celý, tak klikněte ZDE)

Jinak sem zvědavá jak to bude =D...btw s tou 3.světovou je to celkem pravda...;)

Kamenyy

23. ledna 2011 v 14:57

ACHÁT

Říká se mu také měsíční kámen. Existuje mnoho různých forem, většinou jsou různobarevné nebo pruhované. Jako amulet pomáhá léčit zrak, žaludeční a střevní potíže, a zmírňuje bolest. Přináší štěstí, přátelství, dlouhověkost a úspěch. Zmírňuje následky kouření a zpomaluje působení jedovatých látek na organismus. Ovlivňuje základní a krční čakru. Je spojován s planetou Měsícem.

MECHOVÝ ACHÁT

Nachází se v řečištích řek s obrázky západu a východu slunce, zvířat a rostlin. Tyto obrázky vznikly při vytváření kamene odrazem skutečných objektů. Tyto kameny jsou nádherné, podporují fantazii a uvolňují napětí a stres.

AKVAMARÍN

Barva je zelená, modrozelená nebo světle modrá, vzácně žlutá. Používá se jako levnější náhražka smaragdu. Odstraňuje strach a stres a rozvíjí odvahu. Ovlivňuje krční čakru a je spojován s planetou Merkur.

AVENTURÍN

Říká se mu také sluneční kámen. Je třpitivý, většinou průhledný, zelené barvy. Povzbuzuje štěstěnu (zvláště tu finanční), pomáhá při očních potížích a onemocněních kůže. Ovlivňuje čakru sakrální, srdeční a solar-plexu.

ALMADIT

Má fialovočervenou barvu, znásobuje životní síly organismu, léčí rány a záněty.

AMAZONIT

Je kropenatý zelený kámen, který starcům navrací rysy mládí, zpružňuje kůži a léčí nervové vyčerpání. Vhodné používat s nefritem.

AMETYST

Je kámen fialové barvy, vhodný pro všechny a nemusí se nosit pořád. Podporuje paměť a dobrou náladu. Odstraňuje strach ze stáří. Je velmi vhodný pro duchovní meditace, podporuje spirituální kvality a ovlivňuje karmu. Doporučuje se při cukrovce, očních potížích a bolestech hlavy. Omezuje růst tukové tkáně. Položený pod polštář vyvolává příjemné sny. Ovlivňuje korunní a čelní čakru. Náleží k planetě Saturn.

BASANIT

Je sametově černý lesklý kámen. Kouzelníci a čarodějnice používají kelímky a paličky z něj zhotovené k roztíráníoxidů kovů a drahokamů při přípravě prášku. Má magnetické účinky na organismus.

BERYL

Jako amulet podporuje duchovní činnost. Harmonizuje sexuální život a pomáhá při ženských nemocech, chřipce, skleróze a rakovině. Používá se jako sedativum při škytavce.

CITRÍN

Je průsvitný, lesklý nafialovělý kámen. Zahání strach a dodává energii starším lidem. Je vhodný při zánětech slepého střeva. Povzbuzuje imunitní systém organismu. Ovlivňuje čakru solar-plexu a sakrální. Uchovávaný v pokladně nebo peněžence pomáhá nahromadit a uchovat bohatství.

DIAMANT

Je symbolem pevnosti, nebojácnosti a ohně. Koupený diamant nikdy nepřináší štěstí, pouze darovaný. V rukou zločince může dokonce popudit proti němu temné síly. Vložený do úst osoby, která koktá, zastavuje koktání. Jako amulet zabraňuje skleróze, odstraňuje sexuální potíže a přitahuje druhé pohlaví. Náleží planetě Venuši.

EPIDOT

Nalézá se v barvách od zelené, přes hnědou až k černé a je tvrdý a neprůhledný. Ve tvaru vejce léčí úzkostlivost a odstraňuje přebytečné tělesné teplo, drží-li se v ruce.

GRANÁT

Červené granáty se používají jako náhražka rubínu. Zastavuje krvácení, povzbuzuje vitalitu a působí jako sexuální stimulátor. Upravuje hormonální a sexuální poruchy a podporuje fantazii. Léčí srdce, krevní oběh, mozek, játra. Zelený granát je vhodný k léčbě rakoviny. Je vhodný pro děti a je přiřazován k planetě Slunci.

FLUORIT

Nalézá se v mnoha barevných odstínech. Používá se v elixírech pro svůj příznivý účinek na kosti a zuby. Uvolňuje negativitu a emoční blokády. Zpomaluje růst rakovinových nádorů. Je vhodný pro meditaci a ovlivňuje čelní čakru.

HYACINT

Je temně rudý kámen. Je spojován s pevninou Lemuria, která zanikla ještě před Atlantidou. Zaklínači jej používají jako ochranu před zlými duchy. Údajně zabraňuje početí, napomáhá potratům a odstraňuje halucinace.

HELIOTROP

Říká se mu také kámen krve. Má zelenou barvu s malými červenými a žlutými skvrnkami. Je krystalem mágů, kteří jej požívali při magických operacích, pomáhá jasnovidcům. Pomáhá při nemocech z ozáření a zastavuje krvácení. Ovlivňuje základní čakru.

HELIOLIT

Podporuje fantazii, mystické schopnosti, a zprostředkovává kontakt s podvědomím. Léčí amnézii, jeho schopnost podtrhuje nefrit.

HEMATIT

Je kovově černý, lesklý kámen. Čarodějnice a mágové jej používají ke kresbě magických kruhů a tajných znaků. Podporuje paměť a astrální projekci. Pomáhá při sexuálních potížích, onemocněních jater, kůže a pohlavních chorobách. Vyvažuje jin-jang, a ovlivňuje krční a základní čakru.

CHRYZOPRAS

Je fosforeskující chalcedon. Je dobrou prevencí proti senilitě, chrání před závislostí a pomluvami, vyrovnává srdeční rytmy.

JASPIS

Vyniká pestrostí barev. Dodává tělu energii a pomáhá při vnějším a vnitřním vnímání. Pomáhá při léčení leukémie, zhoubných nádorů a jako prevence proti nim. Červený jaspis zlepšuje čich, tmavý chrání před zlobou a nenávistí.

JADEIT

Používá se jako náhražka smaragdu. Je kamenem dobrého materiálního zabezpečení. Zabraňuje únavě, prodlužuje život a zabraňuje rozkladu těla po smrti. Léčí ledvinové kameny, ženské nemoci a odstraňuje poruchy plodnosti. Ovlivňuje srdeční a korunní čakru. Náleží planetě Merkur.

JANTAR

Je zkamenělá pryskyřice z období třetihor. Díky své specifické vůni se používá jako povzbuzující prostředek a jako afrodisiakum. Jestliže má tvar zvířete, stimuluje mužnost a plodnost. Používá se při cévních onemocněních, angíně, bolestech hlavy, očí a uší. Nositeli pomáhá dosáhnout sebeovládání.

KARNEOL

Nachází se v odstínech od hnědé přes žlutou až k červené. Utišuje zlobu, vztek a dodává trpělivost a sebedůvěru. Odstraňuje zlý vliv uhrančivého pohledu. Posiluje zrak, pomáhá při vředových onemocněních a nemocech trávicího traktu. Je kamenem harmonie a meditace. Ovlivňuje sakrální čakru a Alter major.

KORÁL

K léčení se používají se korály pěkně tmavě červené barvy. Korálové náhrdelníky se nosí se doporučují proti uřknutí, léčí rány a vředy, osvěžují paměť a odstraňuje nadbytečný tělesný tuk. Je přiřazován k planetě Mars.

KOČIČÍ OKO

Nachází se v mnoha barvách se světelným pruhem napříč kamenem. Nejsilnější účinky má zlatavá varianta. Zvyšuje fyzickou sílu, vitalitu, štěstí a odstraňuje chudobu. Pomáhá při léčení narkomanie. Amulet pěstuje lásku a chrání partnery před nevěrou a vrtochy lásky.

KŘIŠŤÁL

Je nejunivezálnější ze všech krystalů, zesiluje jejich účinky a je důležitý při meditaci. Pomáhá při srdečních nemocech, leukémii, střevních a vředových onemocněních a proti ozáření. Uvolňuje blokády, ochraňuje a dodává energii. Ovlivňuje korunní čakru a ostatní pročisťuje.

LAPIS LAZULI

Má barvu krku páva. Chrání proti duchům temnot. Léčí hemeroidy, žloutenku, cukrovku a nespavost. Posiluje imunitní systém, neutralizuje jedovaté látky v těle a pomáhá při rakovinách tkání. Odstraňuje depresi a stesk. Je doporučován pro meditaci, mantrická cvičení a telepatii. Ovlivňuje čelní a krční čakru.

MARKAZIT

Připomíná mosaz, ale může být i bílý. Používá se při žloutence, cukrovce, otravách, červech, suché kůži a nespavosti. Posiluje bílé a červené krvinky. Je používán i jako afrodisiakum.

MALACHIT

Odstraňuje škodlivé látky z těla a omezuje růst tukové tkáně. Je doporučován při očních, ledvinových, vředových a srdečních onemocněních. Pomáhá ovládnout výbušnost, překonávat starosti a dosáhnout úspěchu. Je ideální pro děti, protože je chrání před pády a zvyšuje odolnost vůči infekčním nemocím. Je vhodný pro meditaci a ovlivňuje čakru solar-plexu a srdeční.

METEORIT A VLTAVÍN

Pomáhají při astrálních praktikách, telepatických přenosech a koncentrují kosmickou sílu. Používají se při chudokrevnosti a těžších chřipkách.

ONYX

Nošený na krku nebo v ruce podporuje dobré zdraví a štěstí, a vyhání přízraky a smutek. Dodává tělu sexuální energii.

OPÁL

Je většinou bezbarvý, bílý, nažloutlý až načervenalý. Předpokládá se, že maximální aktivita opálu je v říjnu. Léčí nemoci srdce, očí, a nervů. Probouzí dar jasnovidectví.

OLIVÍN

Nalézá se v různých barevných odstínech. Jako amulet přináší štěstí a úspěch v podnikání. Zvyšuje snášenlivost, pocity lásky, sexuální potenci a touhu a zlepšuje manželské vztahy. Používá se při škytavce, ženských nemocech a potížích, léčí rány způsobené kousnutím a odstraňuje toxické látky z těla. V náhrdelníku u žen udržuje pevnost a pěkný tvar poprsí.

PERLA

Majiteli daruje štěstí, inteligenci, moudrost, vitalitu a dlouhý život. Dodává energii z Měsíce. Zlepšuje zrak, léčí srdce, a schizofrenii.

RUBÍN

Nachází se ve všech odstínech červené. Je to velmi silný kámen a člověk by měl být opatrný při jeho nošení. Povzbuzuje k velkým činům, přináší úspěch, lásku a štěstí. Léčí krevní oběh, srdce, horečku, cukrovku a fóbie. U žen léčí neplodnost. Průzračně červený rubín chrání před nižšími duchy a zlovolnými kouzly. Náleží planetě Slunce.

RŮŽENÍN

Ano, je zbarven do růžova. Je symbolem lásky a krásy a také je dodává. Doporučuje se při rekonvalescenci a odstraňuje škodlivé látky a přebytečné tekutiny z těla. Je velmi vhodný pro děti. Ovlivňuje čakry solar-plexu, základní a srdeční.

SERPENTIN

Je žáruvzdorný a některé odrůdy fosforeskují. Léčí žaludek, krevní tlak, a zvracení. V minulosti se věřilo, že jed v nádobě ze serpentinu ztrácí svůj smrtící účinek.

SPINEL

Nachází se v mnoha odstínech červené, hnědé, zelené, modré. Léčí všeobecnou slabost a mužskou neplodnost. Prodlužuje život.

SMARAGD

Je drahokam zelené barvy. Podporuje rozum, neutralizuje jedy, chrání před lží a nenávistí, normalizuje spánek, prodlužuje život. Léčí oči, epilepsii, horečku, astma, cukrovku a navrací z hlubokého bezvědomí. Je účinný proti hadímu uštknutí. Přitahuje energii z kosmu, omlazuje, zvyšuje chuť k jídlu a zvětšuje fyzickou krásu. Náleží k Merkuru a ovlivňuje srdeční čakru.

MODRÝ SAFÍR

Tento modrý mystický kámen chrání před před zradou a strachem, ochlazuje vášeň, a upevňuje věrnost. Léčí horečku, hemeroidy a zánět kloubů. Je vhodný při ztrátě paměti, hysterii, pomatenosti, plešatosti, kožních potížích, revmatismu, srdečních potížích a nechutenství. Indigově modrý safír ovlivňuje čelní čakru. Náleží planetě Saturn.

ŽLUTÝ SAFÍR

Nachází se ve všech druzích žluté a oranžové. Léčí krevní potíže, žloutenku, zácpu, kašel, nachlazení, krvácení z nosu, mrtvici, nádory, hubí červy a poskytuje sílu. Náleží k planetě Jupiteru.

AUSTRALSKÉ SAFÍRY

Mají schopnost měnit barvu. Jako amulet zvyšují moudrost, mravnost, odvahu, přitahují přátele a odrazují nepřátele. Doporučují se k léčbě epilepsie a srdce.

SERDOLIK

Je mírně radioaktivní kámen. Probouzí city a vášně, zlepšuje náladu. Jako amulet zlepšuje krevní obraz, reguluje menstruaci.

SODALIT

Je temněmodré až fialové barvy. Dodává odvahu, odbourává strach z nemoci, napomáhá dobrému spánku a harmonizuje vědomí s podvědomím. Odstraňuje toxické látky z těla, posiluje imunologický systém, zlepšuje fyzickou vytrvalost a uvádí metabolismus do rovnováhy.

TYGŘÍ OKO

Jako amulet chrání před očními nemocemi, podporuje optimismus, soustředění a zdraví. Ovlivňuje základní a sakrální čakru.

TOPAS

Pravý topas je vzácný kámen. Léčí nervové poruchy, zvýrazňuje krásu, přináší uznání, podporuje fantazii, zmírňuje astmatické potíže a stimuluje rychlé reakce.

TURMALÍN

Nachází se v široké barevné škále. Tento kámen nemá nikdy nepříznivý účinek, může být používán kýmkoliv a působí ve prospěch svého nositele. Odstrňuje stres, zlost, sexuální potíže, pohlcuje nepříznivé vibrace. Zvyšuje soustředění inteligenci, bystrost a schopnost učit se. Léčí neplodnost, cukrovku, kapavku, horečku, chudokrevnost, zánět spojivek, potíže s potencí a ženské potíže, zvyšuje imunitu, upravuje srdeční činnost a zajišťuje dlouhověkkost. Zelený turmalín pohlcuje nadbytečnou energii, proto se může nosit jen do 35 let života. Nejvhodnější je černý turmalín (rom jiného udržuje mládí), měl by být vsazen do stříbra. Růžový se zeleným okrajem ovlivňuje srdeční čakru. Je spojován s planetou Merkur.

TYRKYS

Je nutné ho chránit před vodou, teplem a sluncem. Ochraňuje před jedy, toxiny, nehodami, uhrančivým pohledem, negativní energií, ale jen je-li darován z lásky. Přináší úspěch, štěstí a dostatek. Léčí oční potíže, bolesti hlavy, zánět kloubů, a nemoci získané od zvířat. Pročišťuje čakry, ovlivňuje krční čakru a náleží planetě Kétu.

ZIRKON

Přináší úspěch, majetek, úctu, moudrost, podporuje chuť k jídlu, ochraňuje před nepřáteli a léčí nervozitu a sebevražedné úmysly.

SMARAGD

- přírodní léčivá síla
Hluboká zeleň smaragdu promlouvá přímo k našemu srdci a posiluje je. Působí jako most mezi námi a mocnu přírodou, která je štědrá, když jednáme v souladu s ní, a nebezpečná, když jednáme proti ní. Harmonizuje emoce a posiluje milostné vztahy. Rozvíjí bohatství ducha, spokojenost, zbystřuje smysly a ostří vtip. Brání přístupu negativních vlivů a zpomaluje stárnutí. Posiluje i pravé přátelství a rodinný život.

OLIVÍN

- soustředění
Zářící ve své drahokamové kvalitě zlatozeleným svitem, je dnes zejména ctěn a nošen jako ochranný kámen proti zlým duchovním silám, které se nám snaží uškodit a svést nás z Boží cesty. Pomáhá překonávat pocity odcizení, které zase bývají přirozeným následkem odvrácení od Boha, od jednoty jakožto nedělitelného celku. Podobně jako chryzopras nás i olivín svým jemným vlněním přivádí do těsného spojení s rostlinným světem, kde tak často nacházíme po každodenním shonu úlevu a odpočinek. Jeho zář nás obdarovává teplem, životností, radostnou náladou a svěží energií, přičemž, stejně jako i jiné zelené kameny uklidňuje, očišťuje a vyvažuje celý náš organismus. Nalézá se v různých barevných odstínech. Jako amulet přináší štěstí a úspěch v podnikání. Zvyšuje snášenlivost, pocity lásky, sexuální potenci a touhu a zlepšuje manželské vztahy. Používá se při škytavce, ženských nemocech a potížích, léčí rány způsobené kousnutím a odstraňuje toxické látky z těla. V náhrdelníku u žen udržuje pevnost a pěkný tvar poprsí. Podporuje zažívání, funkci sleziny, pomáhá při zácpě a zánětu střev, vhodný proti frigiditě, dně, revmatismu, zánětu kloubů a odstraňuje toxické látky.

2012 přelom jaro 2013

17. září 2010 v 17:39

Slunce může kolem roku 2013 ochromit lidstvo na měsíce, tvrdí vědci

-Umíte si představit život bez internetu,teplé vody,teplého jídla,zmrzliny,mobilu,pračky,a spoustu dalších věcí zkrátka bez elektřiny???Myslím že nedokážete,já taky ne...je to hrozný jen si to představit celá velkoměsta tmavá,prostě bez proudu,myslím si že lidi jsou na el.proudu a elektronice hodně závislí....Když to vezmu o konci světa:vědmy které něco předpovídaly bylo jich mnoho,mayský kalendář(jde vlastně o kalendář zatmění slunce) a z pohledu vědeckého se na to podle mě dívá líp,protože tomu líp rozumějí ale co každý má jiný názor!Možná bude někdy konec světa ale to zůstane otázkou KDY???Rozhodně jak Měsíc tak i Slunce působí na život...Jestli se se Sluncem opravdu něco stane tak to bude hrůza,můžou začít války kvůly různým okolnostem.A na konec třeba skončíme jako dinosauři a doba ledová nebo naše země přestane určitě exizovat...tak co už čtěte dál je to celkem zajímavé..._

Doslova vesmírnou bouři má zažít naše planeta v důsledku rekordní sluneční aktivity. Vědci předpokládají, že přijde zhruba za tři roky a má mít devastující účinky na pozemní infrastrukturu a elektronická zařízení.

Vědecká konference na téma "vesmírného počasí" přišla minulý týden s důrazným varováním: připravme se na velkou vesmírnou bouři, která ochromí lidstvo.
Po letech až podezřele nízkého slunečního výkonu vědci očekávají, že do tří let Slunce procitne s nebývalou aktivitou. O nízké úrovni sluneční aktivity si přečtěte zde.


Nebezpečná závislost na elektronice

Není to poprvé, co lidstvo bude čelit nadprůměrně vysoké sluneční aktivitě. Každý člověk ji zažije jen několikrát v životě. Rozdíl je v tom, že jsme dnes mnohem závislejší na elektronice a elektrických zařízeních.
Slunce dosahuje maxima svého energetického cyklu každých zhruba 22 let. To znamená, že dosáhne energetického vrcholu a počet erupcí se zvýší na nejvyšší úroveň. Každých průměrně jedenáct let se zase maximalizuje počet tzv. slunečních skvrn.
Tyto cykly se přitom mohou vychylovat o několik let oběma směry. Právě v roce 2013 má dojít k jednomu z jejich dalších souběhů. To má vyvolat velké magnetické bouře.
"Sluneční bouře mohou produkovat elektromagnetické pole, které do drátů přivede extrémní proud, vyřadí z provozu elektrické vedení, způsobí všeobecné výpadky proudu a zasáhne komunikační kabely podporující internet. Nepříznivé vesmírné počasí také produkuje sluneční energetické částice a způsobuje posuny v zemských radiačních pásech, což může poškodit družice používané pro komerční komunikaci, pro GPS a pro předpovídání počasí," varovali před rokem a půl vědci z americké Národní akademie věd ve zprávě o nebezpečí z vysoké sluneční aktivity.

Podobná slova o nebezpečí zazněla minulý týden ve Washingtonu nakonferenci, která se týkala právě vesmírného počasí.
"Víme, že se tato událost blíží, ale nemůžeme s jistotou říci, do jak velkých problémů nás může dostat," uvedl v rozhovoru pro The Daily Telegraph Dr Richard Fisher, který je ředitelem Heliosférické divize NASA.
"Poničí komunikační zařízení jako jsou satelity a navigační systémy, naruší leteckou dopravu, bankovní systém, počítače, prostě elektronická zařízení všeho druhu. Velká území budou bez elektrické energie a oprava bude trvat velice dlouho," vyjmenovává možné následky Fisher.
I když podobné sluneční aktivitě lidstvo již čelilo mnohokrát, nyní mohou být její následky nejdramatičtější. V roce 1859 například velké erupce poškodily telegrafní síť a nad Karibikem pozorovali polární záři.
"Moderní společnost je společnost příliš závislá na elektronice, mobilních telefonech a satelitech," varuje odborník z NASA.
Vědci doporučují vytvořit záložní systém například pro nemocnice, zajistit, aby napájecí síť a satelity mohly přejít do speciálního bezpečného módu, který jim dovolí podobné problémy přežít.
"Některé družice by šlo natočit tak, aby působení té erupce bylo co nejmenší - prostě by ty citlivé přístroje 'schovali'," uvažoval astronom Miloš Tichý z observatoře na Kleti v únoru v článku o nových sondách, které pomůžou předvídat erupce Slunce.
Bez podobné koncepce by prý mohlo odstraňování následků trvat měsíce s vážnými důsledky na chod naší lidské společnosti.

CO SE DĚJE PŘI GEOMAGNETICKÉ BOUŘI

Geomagnetická bouře je poruchou v magnetickém poli (magnetosféře) Země. Slunce ji může způsobit výronem koronární hmoty, zmagnetizovaného plazmatu, které dorazí k Zemi rychleji a s větší energií, než obyčejný "sluneční vítr".
Projevem poruch magnetosféry jsou například polární záře, ale může dojít i k poničení elektroniky. V roce 1859 masivní výron koronární hmoty stlačil zemskou magnetosféru ze zhruba 60 tisíc kilometrů nad Zemí na sedm tisíc.
Vizualizace geomagnetické bouře
Vizualizace geomagnetické bouře (zdroj: nasa-intelligence.com)

proroctví matky Shiptons...

6. září 2010 v 20:21
O životě a předpovědích největší legendární anglické vědmy a věštkyně.
Uršula Shiptonová rozená Sontheilová vstoupila mezi legendy pod jménem Matka Shiptonová.Uršula Sontheilová se podle legendy narodila v roce 1488 za bouřky v jeskyni u řeky Nidd v anglickém Severním Yorkshiru. Ve dvou letech ji matka Agatha Sontheilová, známá svými nadpřirozenými schopnostmi, odložila a na zbytek svého života se uchýlila do kláštera v Nottinghamu. Podle jiné verze zemřela při porodu. Uršula, která prý nebyla příliš vzhledná, vyrůstala v pěstounské rodině na předměstí Knaresboroughu. Svými prorockými a psychickými vlohami udivovala už od svého ranného věku. Vždy se snažila pomáhat lidem, ti však často měli z jejich mystických dovedností strach. V roce 1512 se provdala za tesaře Tobyho Shiptona, manželství nicméně zůstalo bezdětné. 

Svá proroctví a předpovědi budoucích událostí psala ve formě básní. Některé z vizí se naplnily ještě v průběhu jejího života, jiné se ukázaly jako pravdivé až v následujících stoletích. Svému současníkovi králi Jindřichu VIII. předpověděla vítězství nad francouzi v tzv. bitvě ostruh v Guinegatte v roce 1513. Španělským námořním silám zvěstovala porážku (1588). Upozornila rovněž na morovou epidemii, která v roce 1665 skolila asi 85 tisíc obyvatel Londýna a také na velký požár, který hned v následujícím roce proměnil převážnou většinu města v hromadu trosek. 

Pověst o ní se brzy rozšířila po celé Anglii. Začalo se ji říkat Matka Shiptonová. Podle tradice si sama předpověděla svou smrt. Zemřela v roce 1561 v yorkshirském Cliftonu. Podle některých pramenů byla upálena jako čarodějnice. 

Jeskyně Matky ShiptonovéVeršovaná proroctví Matky Shiptonové dodnes překvapují svou bezchybnou přesností, přestože s některými pasážemi pozdější editoři manipulovali a upravovali je podle svých představ. Nejznámnější je případ britského vydavatele Richarda Hindleyho, který verše svévolně změnil a doplnil svými vlastními. V roce 1862 je zveřejnil a vyvolal tím velké pozdvižení, protože do textu vložil mimo jiné výrok: "Svět přijde ke svému konci roku 1881." Ke svému podvodu se včas přiznal, přesto tím nezabránil panice, která před tímto datem v Anglii vypukla. I přes všechny nejasnosti je Matka Shiptonová neboli Yorkshirská Sibyla právem považována za největší anglickou vědmu a věštkyni. 

V Knaresborough, což je město situované 26,5 km západně od Yorku, je k vidění hojně navštěvovaný Památník Matky Shiptonové i jeskyně, kde se měla narodit. K tzv. Vysokému mostu vedle vchodu do jeskyně se údajně váže jedno z jejich proroctví, které praví, že "svět dospěje ke svému konci. až Vysoký most třikrát spadne". Dlužno dodat, že most se už dvakrát zřítil. 

Nejstarší do dnešní doby dochovaná kniha, která se věnuje proroctvím Uršuly Shiptonové, rozené Sontheilové, byla publikována v roce 1641. Titul zněl: "Věštby Matky Shiptonové za kralování Jindřicha VIII., předpovídající smrt kardinála Wolseyho, Lorda Percyho a dalších, a také o tom, co přijde v příštích časech." S dodatkem: "Vytištěno nákladem Richarda Lowndse a jeho přilehlého obchodu v Ludgate, 1641." Rozšířený soubor proroctví doplněný o životopis Matky Shiptonové sepsal a vydal Richard Head v roce 1667. 

Následující do češtiny přeložený text je souhrnem pasáží proroctví Matky Shiptonové, které se týkají naší doby: 

Obal knihy o Matce Shiptonové z roku 1686Lidská myšlenka poletí kolem světa
tak rychle, jak rychlý je mžik oka.
Voda vykonávat bude zázraky samé.
Jak podivné, a přece se tak stane.

Pyšný muž pojede skrz hory vztyčené
aniž kůň nebo mezek ponese jeho řiť.
Kráčet bude i pod hladinou vody zvlněné
tam jezdit, spát a dokonce i hovořit.

Ve vzduchu budete smět člověka popatřit
v bílé i černé, a dokonce i zelené.
Veliký člověk zjeví se, pak zase odejde,
tak praví moje předpověď, a tak bude.

I kov bude po vodě plout
tak snadno jako dřevěná loď.
Zlato se zjeví v potocích i kamení
V zemi, o níž nemáme ještě tušení.

Potom Anglie Žida začne uctívat.
Zdá se to podivné, a přece je to tak.
Žid, který jednou v pohrdání uvržen,
však jako křesťan bude narozen.

Dům ze skla k nebesům se zvedá
v Anglii. Však běda, běda,
smršť války následuje tuto práci.
Tam v potu dřou se pohané a Turci.

Obě strany ponořeny budou v lité boje
v úsilí vzájemném, o bezživotí svoje.
Severu zdaří se, aby Jih byl rozštěpen
a orel bude hnízdit ve lví tlamě jen.
Pak kontribuce, krev a nelítostný boj,
svou cestu ke dveřím si naleznou.

Přijde rok tisíc děvět set a dvacet šest,
zděné domy budou svítit slámou a poleny.
Na ně se chystá plánované války pěst
a oheň s mečem smýčí po zemi.

Dunící obludy člověkem osedlané
ve zdání hltat budou sklizně zelený luh.
Jako pro ptáka dnes, létání bude snadné,
pryč bude kůň a pryč bude i pluh.

V ty báječně dny dosud tolik vzdálené,
ženy se začnou chovat jako šílené,
oblékat se jako muži, nosit kalhoty,
ostříhají si vlas a zmizí i copy,
osedlají si koně obkroč, bez studu.
Způsob, jímž dnešní čarodějky hoví pometlu.

Když obrazy se budou hýbat jako živé,
když lodě plout budou pod mořem jak ryby čilé,
když člověk vzletí jako pták a skříží oblohu,
pak polovina světa krví zbrocená umírá.

A žlutý muž nabude strašné síly,
díky mocnému medvědu, s nímž lože sdílí.
Těch mocných tyranií také zvadne květ,
nepodaří se jim ve dví rozdělit svět.

Však z jejich skutků chlebu hrozících,
zimnice zanechá tu mnoho mlčících.
Léku nenajdou žádného doktoři učení,
na tuhle nemoc horší malomocenství.

Budou k vidění i ještě větší znamení,
nablízku člověka pozdějších staletí.

Tři spící hory náhle procitnou,
bahnem, ledem a smrtí vydechnou.
Pak v jeden ráz město za městem země pohltí,
v zemích, o nichž já ještě nevím, těchto dní.

Pro všecky, kdož to století prožili,
přijde čas, kdy údy třesou běsi zavilí.
Prchnou do doupat skrytu, kde hory strmí.
Do bažin a lesů skrytu v hradbu trní.

Rozpoutají se vichřice a moře bude řvát,
až Gabriel bude nad mořem i zemí stát.
Pak zaduje ve svůj zázračný roh,
stará slova skonají a nový přijde rod.

To bude znamení všem vidoucím,
buďte si jisti, to přihodí se všem dosud živoucím,
naráz odumře láska a manželství vymizí,
ubude národů a nevinnost všem bude cizí.
Ženy pečovat budou o kočky a plémě psí,
zatímco muži žít jak kanci divocí.

Pak ohnivý Drak projde oblohou,
šetkrát, než konec potká Zemi ubohou.
Lidstvo se zachvěje a strachy ševelí,
pro heroldů šest tohoto proroctví.

A až zase zmizí ohnivý ohon Draka,
člověk to pustí z hlavy, směje se a dál si stejně kdáká,
příliš pozdě, příliš pozdě zjistí, že má to, co chtěl,
tím, že žil jako dřív, osudu svému neušel.

Velikáštví své a úsměv, jež tvář mučí,
nakonec pohnou Bohu samému žlučí.
I vyšle Draka zpět, oblohu rozzáří
a jeho ohon zpráská zemi do tváří.
Země se rozestoupí, pukne Zem
a prchat bude člověk, král i s posledním otrokem.

Po dlouhých nocí sedm a sedm dní
člověk bude obzírat to zlověstné znamení.
Příliv se zvedne do míst ustrnulých v údivu,
zmizí v něm pobřeží, žádného nebude odlivu.
Pak hory začnou řvát v bolestech rození,
rozštěpí pevninu i břeh děsivé zemětřesení.

Pak přispěchají záplavy rychlých vod,
jež celou změní Zem v jediný blátivý brod.
Lidstvo mizící v močálu slizkosti
pro bližní své vydá jen steny úzkosti.

A člověk v hrůze prchající záplavě
zabíjet bude, znásilňovat krvavě.
Ta krev pak lidstva rukou prolitá
po sobě hořkou skvrnu zanechá.

S pěnou zmaru u úst a vraždu po boku,
na tajných místech v horách skrývá potravu.
Odporně hnusný ve svém strachu, naplněný lží,
zabíjet bude nájezdníky, zloděje a špióny.

Pomalu ale jistě, krutou žízní puzeni,
všichni se vydají k mizejícímu prameni,
však zemřou mnozí, proti žízni bezbranní,
jak moře vzedmuté vše kolem pozmění.
Pak znovu země praská a skály pukají,
divíte se tomu? Mluví k vám ta, co ví.

V jakési zemi tak tuze vzdálené,
potloukat se budou hloučky ztracené,
nezbude jim než opustiti vše, co znali,
maličko je jich na to, abychom je počítali.

Když tohle (v originále nečitelné místo) potom spásy,
počne se nový zrod lidské rasy.
Ale nikoliv v zemích nám dnes známých,
nýbrž na oceánů dnech, holých, suchých a prázdných.

Nevydá každá lidská duše smrti sten,
zatímco ohnivý Drak smýčit bude Zemi ohonem.
Ne každá pevnina se nutně potopí,
však ve smrduté kaliště se promění,
plné hnijících mrtvol zvířat stejně jako lidí
a rostlin sežehlých, kam až oko vidí.

Však země nová, z moří zrozená,
suchá, čistá, měkká a svobodná,
zbavená špíny lidstva a jeho mizérie,
zdrojem se stane nové člověka dynastie.

Už navždy ve strachu však ti, co přežijí,
žít budou z Draka s ohonem, jež ubíjí.
Čas dlouhým krokem svým pak všechno vymaže,
zdá se vám to divné? Však tak to je.

Leč ještě dříve, než se pokolení znovu zrodí,
stříbrný had vstoupí do těch dní.
Vyvrhne lidi dosud nikdy nespatřené,
aby se smísili s těmi, jež dosud nosí Země.

Jen chladná hlava těchto lidí může
osvítit mysl budoucího muže,
vstoupit do něj a ukázat mu jak
docela obyčejně žít a míti se rád.

Už druhé děti, jež ta pokolení přinesou,
pochopí věcí přirozených tak, jak jsou.
Dorostou spanilé, skromné a docílí
počátek Zlatého věku nových dní. 

Text proroctví převzat z knihy - Tom Kay: "Kdy přijde kometa", Knižní klub, Praha 1998

Co se děje v bermudském trojúhelníku???

23. srpna 2010 v 15:59
Dnes už dokáží vědci většinu tragických nehod vysvětlit. Nové poznatky o "hřbitově Atlantiku", jak se bermudskému trojúhelníku také říká, jsou stejně zajímavé jako teorie o zářičích s paprsky smrti.
Prokletý oceán. Ďábelské moře. Předpeklí zatracenců. Hřbitov Atlantiku. Moře voodoo. Bermudský trojúhelník. Tak se říká oblasti ve středním Atlantiku mezi Floridou, Portorikem a Bermudským souostrovím. Lodě a letadla tu mizí častěji než v jiných částech světa! Zmizení navíc provázejí podivné okolnosti. Posádky nehlásí potíže, nevolají rádiem o pomoc. Ze ztracených lodí a letadel se nenajdou žádné trosky nebo beze stopy zmizí celá posádka. Pode dnem moře jsou rozmístěny silné magnetické horniny, zvláštní minerály, podvodní lasery, zářiče s paprsky smrti, v jeskyních žijí potomci Atlanťanů.
Vděčné téma pro spisovatele a novináře. Senzacechtiví čtenáři hltají legendy o tajných podmořských civilizacích, časoprostorových a černých dírách či mimozemšťanech, získávajících "vzorky lidské civilizace". Jak je tomu ale ve skutečnosti? Oceánologové to vidí zcela jinak! Pomocí nových vědeckých metod se podařilo většinu tragických nehod vysvětlit.
Zrození legendy
"Zmizeli tak záhadně, jako by uletěli na Mars," komentoval člen vyšetřovací komise vojenských námořních sil Spojených států ztrátu letky pěti letadel typu Grumman Avenger, ke kterému došlo v prosinci 1945. Cvičný let z Fort Lauderdale na Floridě měl trvat dvě hodiny, piloti však vinou navigační chyby nezkušeného kapitána zabloudili. Došel jim benzín a stroje se zřítily i se čtrnácti členy posádky do moře. Záchranné letadlo typu Martin Mariner s třinácti lidmi na palubě vybuchlo 23 minut po startu záchranné mise ve vzduchu. Avengery z letky Flight 19 nikdy nalezeny nebyly. Když v červnu roku 1950 zmizela v oblasti beze stopy nákladní loď Sandra, zveřejnily noviny seznam "záhadných zmizení" dalších plavidel. Legenda byla na světě. V roce 1964 se poprvé objevilo pojmenování "bermudský trojúhelník", o deset let později spatřila světlo světa první kniha Charlese Berlitze "Bermudský trojúhelník - okno do kosmu" a vyvolala senzaci. S jeho další knihou - bestsellerem "Beze stopy" (1973) - se už legenda šířila jako lavina. Tragédie se v interpretaci Berlitze jeví mnohem záhadněji než ve skutečnosti. Serióznější pohled prozrazuje, že hlavní příčinou zmizení letadel a plavidel v této části oceánu je charakter okolního prostředí a lidská chyba.
Zrádná mělčina
Oblast bermudského trojúhelníku je jednou z nejlépe prozkoumaných částí světového oceánu. Jsou v ní rozsáhlé mělké plošiny i hlubokomořské příkopy, složité mořské proudy a komplikovaná atmosférická cirkulace. Velká část dna se nachází maximálně několik desítek metrů pod hladinou. V teplých vodách blízko rovníku se střídají živé a mrtvé korálové útesy, tvořící valy v několikakilometrové vzdálenosti od pobřeží, a tisíce ostrůvků, mělko vodní plošiny, které se jako hroty skrývají nehluboko pod hladinou. "Na mnoha kilometrech čtverečných Bahamské mělkovodní plošiny je hloubka jen 4-5 metrů. Tato oblast je pro plavbu dost riziková. Pohybuje se zde mnoho rybářských loděk i sportovních jachet, ale plavcům neznalým poměrů či nováčkům zde hrozí dost velké nebezpečí. Kudy provést loď mezi korálovými útesy, ví jen znalci místních poměrů," popisuje jednu z největších podmořských plošin na světě Doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc., geolog a oceánolog. Mělká voda spolu s proměnlivým a nepředvídatelným počasím karibsko-atlantské oblasti může být jednou z příčin ztroskotání lodí. V náhlé bouřce či mlze je plavba nebezpečná i pro zkušené námořníky. V bermudském trojúhelníku tak například v roce 1909 zahynul mořeplavec Josua Slocum. Byl to nejlepší námořník své doby, který jako první obeplul na plachetnici zeměkouli. Přežil setkání s piráty i tornádem, příbřežní vody se však jemu i jeho "nepotopitelné" jachtě Spray staly osudnými.
Co se skrývá na dně?
Oblastí bermudského trojúhelníku navíc protéká rychlostí až 4 metry za vteřinu Golfský proud. Ten může zanést trosky vraků daleko od místa ztroskotání. Z mělkých koryt ústí do hlubokomořského dna kaňony a údolí. Jsou to pozoruhodně hluboké propasti se strmými svahy. Od sebe je navzájem oddělují podmořské lavice i ostrovy. Zasahují sem také rychlé a husté proudy vytvořené v mělké vodě, které neustále přetvářejí mořské dno. "Modelují změť korálových bloků smíchaných s pískem. Při uragánu mohou proudy strhnout loď z mělčiny do tisícimetrové hloubky a zbytky lodí a letadel se pak nemusí nikdy nalézt," říká doktor Kukal. Turbiditní proudy tekoucí 90kilometrovou rychlostí za hodinu z šelfu až na dno hlubokého moře vyhloubily největší údolí na světě - podmořské kaňony. Jsou zaříznuté až 4 km hluboko pod okolní mořské dno a hlubší než nejznámější pevninské kaňony, včetně slavného Grand Canyonu. Pod mořskou hladinou v oblasti Baham se ukrývá i další "senzace", a to tzv. modré díry. Na dně propasti a tunelů mezi vápencovými útvary vzniklými během ledových dob v pleistocénu (hladina tehdy byla o 100 metrů níže než dnes) táním ledovců žijí údajně potomci Atlanťanů. "Pravdou je, že tam jsou vápencové balvany, které tam napadaly z okolí, a čerstvě usazené vápnité bahno," dodává geolog a oceánolog. Modré díry se nacházejí v různých hloubkách. Uvnitř jsou silné proudy, které za přílivu a odlivu vtlačují vodu dovnitř děr a způsobují efekt trychtýře se silnými víry na hladině. Do modré díry mohou víry stáhnout malou loď i s posádkou, ne však velké lodi a už vůbec ne letadla.
Vodní stěny, sloupy a víry
Patnáctimetrové vlny na mořské hladině a vítr přes 120 km/h se staly v roce 1973 osudnými pro loď North Variant. Dvě stě metrů dlouhé plavidlo o výtlaku 13 000 tun se potopilo v bouři. Jediný přeživší námořník, nalezení po třech dnech na prámu, vypověděl, že vichr serval část ochrany paluby, vlny se přelily přes loď a zatopily ji. V bouři se potopily i záchranné čluny. Posádka tonoucí lodě navíc udala špatně svou polohu. Nebýt nalezeného trosečníka, měli jsme tu další "záhadné zmizení". " Trojúhelníková literatura je plná sugestivních popisů velkých vodních stěn. Pro vznik několika desítek metrů vysokých vodních stěn podobných cunami v důsledku podmořských zemětřeseních a sesuvů půdy však nejsou v oblasti bermudského trojúhelníku ideální podmínky. Vodní stěny jsou většinou vzdálenější ohlasy uragánů a bouří, během nichž volné vlny putují i stovky kilometrů a vztyčí se do hradby nad mělkými lavicemi," vysvětluje Zdeněk Kukal. Za bouře a vlnobití se mohou potopit i velké lodi a ani nemusí stačit vyslat signály SOS. Nebezpečím pro plavidla všech tropických moří jsou mořská tornáda. Vířivé vzdušné proudy s průměrem víru od několika metrů do několika set metrů a rychlostí pohybu vzduchových částic až 1000 km za hodinu do sebe nad hladinou do vtahují vodu. Vypadají jako hrozivé sloupy i několik set metrů vysoké, říká se jim waterspouts - gejzíry nebo velká hadice. Pravděpodobnost střetu tornáda s lodí je mizivá, ale pokud by k němu došlo, může být vážně poškozena i větší loď a posádka smetena do moře. Za denního světla lze tunel tornáda uvidět a vyhnout se mu, ne tak však v noci. Na hladině ohrožují lodě také vodní víry, které jsou v oblasti bermudského trojúhelníku obzvláště hojné. Tvoří se na okrajích Golfského proudu a čas od času i uvnitř něj. Doktor Kukal popisuje zřejmě racionální jádro báchorek o podvodních příšerách stahujících lodě do hlubin: "Jsou to víry vznikající z odštípnutých laloků teplé golfské vody uprostřed okolních vod chladnějších. Mohou mít v průměru několik set metrů až kilometrů a dosahovat rychlosti několika metrů za sekundu. I velké lodi mají v takovém víru hodně práce, menší nabudou pocitu, že jsou stahovány stranou nebo nazpět." Jiné víry se tvoří při přechodu přílivových a odlivových proudů přes úžiny na bahamských lavicích, vznikají i z proudů místních, hnaných bouřkovými větry.
Mlha, turbulence a uragány
Bermudský trojúhelník je meteorologicky značně riziková oblast. Přibližně mezi Floridou a Bahamami je ročně 60 bouřkových dní, dále na sever až 80. Ničivé atmosférické poruchy (tropické cyklóny, hurikány a uragány) vznikají mimo hranici trojúhelníku (blíže k rovníku, mezi 5. a 10. stupněm zeměpisné šířky), ale velké množství zvláště ničivých uragánů prochází jižní částí trojúhelníku směrem na Floridu. "Přes Bermudy prochází velký uragán jednou za dva roky, přes Bahamy i dvakrát, třikrát ročně. V oblasti kolem Bermud je navíc na 60 mlžných dnů v roce. Z krásného počasí se během několika vteřin na rozhraní teplého a chladného proudu tvoří náhlá mlha, kdy není vidět doslova na krok. Při stoprocentní relativní vlhkosti se zde srážejí také vodní páry do drobounkých kapek a tvoří se tzv. tropická mlha. Přívrženci tajemna hovoří o podivných hustých mlžných stěnách, ale není to nic nadpřirozeného," tvrdí autor knihy demytizující bermudský trojúhelník Zdeněk Kukal, i Vlny, vodní sloupy a víry mohou být odpovědné za zničení lodí. Letadla se v atmosféře mohou zase setkat se silným větrným smýkáním. Vzniká náhle a neočekávaně za klidného počasí, když se k sobě dostanou dvě fronty a dojde k rychlé změně atmosférického tlaku. Letadlo se propadne o stovky metrů, může se i zřítit do moře. Není to tak častý jev, ale je nebezpečný pro všechny piloty v tropických a subtropických zónách. Zesílené formě silného vzdušného proudění (vířivé větry dosahují v závanech i nad 80 m/s) se říká turbulence za jasného počasí (zkratka CAT). Vzniká na okraji rychlého vzdušného proudění a šíří se nahoru i dolů i v různých vodorovných směrech. Dostane-li se letadlo do takového proudění, je to jako by se srazilo čelně s betonovou zdí.
Bláznění kompasů
Za viníka tajemných zmizení v bermudském trojúhelníku jsou také často označovány poruchy magnetického pole. Mají mít na svědomí náhlou nefunkčnost palubních přístrojů, bláznění kompasů, protáčení střelek a jejich nesmyslného ukazování, ztrátu veškeré elektrické energie - tzv. energetické vysátí. " V žádné plavební příručce, na žádné mapě však není varování před neočekávaným chováním kompasu v bermudském trojúhelníku. Za možné " bláznění" kompasů mohou tzv. lokální magnetické anomálie, které jsou tam, kde máme mimořádně velké akumulace magnetických minerálů (magnetit, pyrhotin). V Evropě je největší kurská magnetická anomálie na Ukrajině, docela malinká je i u nás v okolí Řípu, ale v bermudském trojúhelníku žádnou nenajdeme," uvádí Kukal. Poruchy kompasu mohou způsobit elektromagnetická pole bludných zkratových proudů a magnetické bouře. Příčinou magnetických bouří jsou proudy elektricky nabitých částic, které vycházejí ze Slunce. V magnetickém poli Země jsou dráhy těchto částic usměrňovány tak, že obíhají ve značné vzdálenosti kolem Země v oblasti kolem rovníku. Vzniká tak kruhovitý elektrický proud s magnetickým účinkem. Bouře trvají několik hodin až několik dní, mohou však vychýlit magnetickou střelku nanejvýše o několik stupňů. "Nespolehlivost kompasů při atmosférických jevech a magnetických bouřích neplatí jen pro bermudský trojúhelník, ale vyskytuje se ve všech mořích a oceánech. Stačí trochu zakvrdlat kompasem a střelka se roztočí kolem osy jako blázen," dodává bývalý ředitel geologického ústavu. Takto chovat se může střelka i v elektromagnetickém poli bludných zkratových proudů. Bludné povrchové proudy (a bludné povrchové zkraty) v elektrických obvodech mohou vzniknout při náhlém ochlazení vzduchu a kondenzaci vodních par. Díky vlhkosti může dojít i k vytvoření paralelního odporu či bočního zkratu a poklesu napětí ve spotřebiči a snížení výkonu lodních motorů (už se vám někdy při delším odstavení auta za vlhka také vybila baterie?). Chudák kapitán lodi, který se právě dostal do víru nebo se snaží vyhnout korálovému útesu.
Může za to metan?
Jednou z nejnovějších teorií snažících se vysvětlit záhadné mizení lodí v bermudském trojúhelníku je uvolňování metanu z mořského dna. Pod Floridou se nachází druhá největší okrajová podmořská plošina (přiléhá k šelfu a pevnině) Blake s obrovskými zásobami metanu. Plyn se za normálních podmínek I (vzhledem k vysokému tlaku v moři) ukládá a ve formě krystalů ledu na dně moře. Na nestabilním mořském dně (kde jsou nezpevněné sedimenty a větší svah) může docházet k sesuvu a uvolnění molekul plynu. Plynové bubliny metanu mohou ve velkém množství snížit hustotu okolní vody a způsobit zřídnutí kapaliny. Většina objektů není schopna dále plout a potopí se. "Aby to potopilo loď, muselo by dojít k obrovskému uvolnění metanu. Je to nepravděpodobné (ve velkém měřítku), ale není to vyloučeno. Důkaz není, ale musíme si tuto možnost připustit," tvrdí Kukal. Metan, který vystoupí z moře, může údajně otrávit posádku lodě či letadla. Je-li koncentrace metanu vysoká, nedostatek kyslíku v atmosféře může způsobit poruchu leteckých motorů. Metan je navíc ve vzduchu vysoce hořlavý a vlivem žáru z motorů by mohl vybuchnout. "Letadla metan neovlivňuje, jakmile se dostane do vzduchu, tak se okamžitě rozptýlí," vyvrací možnou vinu metanu na zmizení letadel v bermudském trojúhelníku Zdeněk Kukal.
Legenda přežívá
" V bermudském trojúhelníku mizí podle údajů lodního registru Lloyd's ještě méně lodí, než by podle statistiky mělo. Proč by pojišťovna nezvýšila pojistné, kdyby bylo dokázáno, že je tato oblast nebezpečnější než jiné tak frekventované části moře ? " ptá se doktor Kukal. Zřejmě nic záhadného a obzvlášť nebezpečného na oblasti není. Lodě dále ztroskotávají a letadla padají, není to nic neobvyklého. Téměř vždy lze zjistit příčinu katastrofy, a tak mnohem nebezpečnější pro lodní plavbu než "neznámé a tajemné síly bermudského trojúhelníku" je moderní pirátství a pojišťovací podvody, kdy je loď úmyslně potopena nebo tajně rozšrotována. Tvůrci bermudských mýtů však nadále šíří pověsti, zahalují vysvětlitelné jevy do roušky tajemnosti, záměrně s přehánějí a uvádějí polopravdy, překrucují  a zamlčují fakta. Nedoložené báchorky totiž  znovu a znovu vzrušují čtenáře, hezky se čtou  a prodávají. Vykonstruovaná legenda stále  přežívá. 

Kameny podle zvěrokruhu

25. července 2010 v 14:59
Tato tabulka slouží k určení vhodného polodrahokamu pro určité znamení. Můžete kameny nosit, (střídat ) podle nálady, nebo léčení, podle barev, vlastností anebo podle přiřazení k znamení.
Já si kameny vybírám podle barvy, podle přiřazení k znamení i podle druhu, který je určen na konkrétní problém. Kameny je potřebné vyzkoušet, (protože, přirovnám to k jídlu, né každému chutná např, svíčková s knedlíky). Přiřazená tabulka by vám tedy měla pomoci při vašem hledání.
Beran21.3. 20.4.Rubín, Ametyst, Hematit (Krevel), Karneol, Jaspis, Granát, Rubelit, Diamant
Býk21.4. 20.5.Růženín, Aventurín, Citrín, Achát, Safír, Turmalín, Smaragd, Malachit
Blíženci21.5. 21.6.Tygří oko, Akvamarín, Citrín, Achát, Jantar, Zl. Topas, Sagenit, Chalcedon,
Rak22.6. 22.7.Chalcedon, Perly, Opál, Jaspis, Karneol, Smaragd, Chryzopras, Měsíční kámen
Lev23.7 22.8.Křišťál, Dimanat, Jantar, Rubín, Granát,Tygří oko,Olivín, Sagenit
Panna23.8. 22.9Ametyst, Lapis-lazuli, Jaspis, Tygří oko, Karneol, Safír, Sodalit, Jantar
Váhy23.9 22.10Lapis -laszuli, Topas, Granát, Perly, Rubelit, Akvamarín, Růženín, Jadeit, Chrysokol, Kunzit
Štír23.10 21.11Turmalín, Topas, Granát, Obsidián, Achát, Hematit, Rubín, Malachit
Střelec22.11 20.12Topas, Opál, Sodalit, Chalcedon, Aventurín, Ametyst, Safír, Lapis-lazuli, Tyrkys
Kozoroh21.12. 19.1Jaspis, Obsidián, Onyx, Křišťál, Zelený Turmalín, Chryzopras, Záhněda, Kočičí oko, Malachit, Křemen
Vodnář20.1 18.2.Křišťál, Tyrkys, Opál, Akvamarín, Modrý Topas, Amazonit, Fluorit, Safír, Zirkon
Ryby19.2. 20.3.Akvamarín, Tyrkys, Ametyst, Safír, Měsíční kámen, Korál, Opál, Kunzit, Fluorit, Jadeit
Kameny také můžete vybírat podle jejich vlastností
Achát - dodává sílu
Achát Mechový - Posiluje zdraví
Amazonit - uklidňuje, uvolňuje
Ametyst - klid, duchovní síla
Avanturín - klid
Fluorit - rozvíjí ducha
Hematit -životní pohoda
Jaspis - pochopení, harmonie
Karneol - energie
Křišťál - síla
Lapis Lazuli - uvolnění, duševno
Magnezit - trpělivost
Obsidián - víra ve schopnosti
Onyx - ochrana,
Perle´t - proti stresu
Rodonit - dobrý přítel srdce
Růženín - láska
Jadeit- pro uvolnění
Sodalit - čistota
Tygří oko - tvůrčí schopnosti
Tyrkys - štěstí, přátelství
Unakit - nezávislost
Ulexit - sebevědomí
Zlatý Avanturín - vitalita

Léčení pomocí kamenů

25. července 2010 v 14:58
Achát: posiluje dásně a zrak
Ametyst - protijed při otravě alkoholem, uklidňuje mysl
Beryl: (zelený, žlutý a modrý i bílý )jsou na jaterní potíže, bránice
Diamant: (bílý, modrý, žlutý ) působí na kašel, hleny, lymfatický systém, bolesti zubů, nespavost křeče
Granát: (červený ) anémie, choroby krve
Chyryzolyt (olivově zelený, hnědý, žlutý, červený) horečky, noční můry
Jadeit (zelený) nemoci ledvin, žaludeční bolesti, čistí krev
Jantar (žlutý, oranžový) pomáhá při vadách zraku, hluchotě, úplavici, krčních problémech, senné rýmě, astmatu
Jaspis (žlutý, zelený) žaludeční problémy, nervozita
Karneol (červený) krvácivost, zastavuje krvácení z nosu, čistí krev
Krevel (zelený a červený) snižuje krvácivost, zastavuje krvácení z nosu
Korál(červený, bílý) zastavuje krvácení, pomáhá při zažívacích problémech, epilepsii u dětí, vředech, jizvách, bolavých očích
Lazurit (bleděmodrý až azurový, fialovomodrý, zelenomodrý) Lapus Lazuli, oční problémy, pomáhá naladit vyšší duchovní vibrace, vitalitu, sílu, Lapis ligurius cholera, revmatizmus
Měsíční kámen (světlemodrý připomíná opál) poruchy hospodaření s vodou v organismu - vodnatelnost, otoky, dodává sílu.
Opál (červený až žlutý, černý, tmavozelený) srdce, oči, chrání a harmonizuje
Perla (bílá) uklidňuje, tiší hněv
Rubín (červený) bolest, tuberkuloza, kolika, nežity, vředy, jed, oční potíže, zácpa
Safír (modrofialový) oči, nežity, revmatizmus, kolika
Sardonyx (červený, hnědočervený, černý) duševní a emocionální účinky, potlačuje smutek, přináší štěstí
Smaragd (zelený) oční choroby, celková léčba
Topas (žlutý až bílý, zelený, modrý, červený) zrak, krvácivost
Tyrkys (modrý, modrozelený, zelený) zrak , omlazuje
Léčivá voda se vyrábí z pramenité vody, do které se vhodí kámen, (právě ten, který je potřeba na váš problém) a nechá se na okně alespoň 3 hodiny nabíjet slunečním světlem. Voda se pije 3 x denně jeden šálek.

Barevná symbolika kamenů

25. července 2010 v 14:58
Bílá: Duchovní vedení, dále vedení na správné cestě, klid, soudtředit se, vidět, jak pomíjejí veškeré iluze. Např. achát, křemen
Červená: Odvaha čelit konfliktů nebo zkouškám, energie, jednání např. granát, rubín, červený jaspis, červený achát, tmavý karneol
Růžová: Léčení, upřímná láska, přátelství. Např. růžový kalcit, růžový křemen, achát
Oranžová: Změna osudu, moc, vláda nad situací. Např. karneol, hyacint
Žlutá: Moc mysli, duševní tvořivost, náhlé změny. Např. jantar, topas, citrin
Modrá: Harmonie, pochopení, cesty nebo stěhování Např. lapis lazuli, labradorit
Zelená: Manželství, vztahy, rovnováha, praktická tvořivost - rukodělná,... , plodnost, růst.Např. jadeit, malachit, amazonit
Purpurová: Přemáhání smůly, ochrana, duševní a duchovní růst, úspěch v dlouhodobých plánech. Např. ametyst, beryl, křemen
Indigová: Objevování minulých životů, problémy s karmou, vyvažování karmy, odstranění nežádoucích zvyků nebo zkušeností Např. tyrkys, ametyst, beryl
Hnědá: Živly Země, úspěch, posílení všech magií Země a okultních schopností, zdravý rozum. Např. tygří oko, záhněda
Černá: Vázanost, obrana zapuzování černé magie, obrácení kouzel a myšlenek v pozitivní sílu, obrana všeobecně, pesimismus, pocit svázanosti. Např. gagát, onyx, obsidián

O reiki

25. července 2010 v 14:56
Reiki je přírodní a celkem jednoduchá technika předávání léčivé energie přikládáním rukou dárce na příjemce, a může se ji naučit téměř každý.

Lidský život závisí na "palivu" - životní energii v nás. Tu získáváme sami pomocí potravy, správného dýchání a zdravého životního stylu. Při špatné životosprávě a nezdravém životním stylu energie ubývá. Čerpáme-li energii nekvalitní nebo dokonce negativní, naše orgány strádají, vypovídají funkci a dochází k poškození organismu. A právě reiki nám pomůže energii obnovit.
Přestože účinky léčby dosud řada lidí považuje za důsledek působení psychiky v duchu "víra tvá tě uzdravila", pozitivní výsledky jsou jednoznačné. Reiki citlivým přístupem přináší klid a harmonii tělu, mysli a duši. Její pomocí lze harmonizovat i auru, čakry a celý energetický systém člověka. Energie, se kterou při této metodě pracujeme, má vlastní inteligenci. Ona sama "ví", co je pro nás dobré a kde je tato energie potřeba. Někoho bolí koleno, ale tato bolest může být způsobena problémem s páteří. Proto můžeme ruce klidně přiložit na koleno, a o vše ostatní už se postará energie sama. Ten, kdo s touto energií pracuje hodně dlouho, ji i vidí, takže vám může dokonce říct, kam "teče".

Jak si vybrat mistra
Schopnost přijímat a předávat univerzální energii reiki lze dosáhnout iniciací na kurzech, kde pod vedením mistra dojde k vyladění energetických center v těle (čaker), které vytvoří otevřený kanál, jímž může energie proudit tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. Dojde ke spuštění detoxikačního a sebeuzdravovacího procesu, a tím i k posílení imunitního systému.

Pokud se chce někdo stát prostředníkem pro příjem reiki energie, musí nejdříve kontaktovat mistra reiki. Jeho volba je velice důležitá a rozhodně bychom ji neměli podcenit, protože špatný mistr víc uškodí, než pomůže. A podle jakých kritérií vybírat? Jednou z možností je internet, ale v množství adres není snadné se orientovat. Stránky by rozhodně neměly působit příliš komerčně. Ledacos napoví i fotografie, informace o tom, jak se mistr dostal k reiki léčení, jak dlouho ho provozuje a jaké má zkušenosti. Když mu napíšete nebo zatelefonujete, měl by se s vámi sejít ještě před samotným zasvěcením. Nebudí-li ve vás důvěru, hledejte dál. Při výběru může pomoci i zkušenost někoho důvěryhodného z vašeho okolí. (pozn. red. Osvědčeným mistrem reiki, je Teta Kateřina www.tetakaterina.cz)

KDE REIKI POMÁHÁ
Klasickou medicínu doplňuje tím, že řeší i psychické příčiny nemocí. Princip této terapie je založen na přenášení univerzální životní energie, která je všude kolem nás, pomocí rukou. Na reiki příznivě reagují nejen dospělí, ale i děti a lze ji aplikovat i na zvířata a rostliny. Pomáhá při běžných onemocněních, urychluje hojení a tlumí bolest. Je užitečná k sebepoznání, rozvíjí citlivost a intuici. Lze ji dobře spojovat s dalšími uvolňovacími metodami, například s masáží, která je pak účinnější.

LÉKAŘE NENAHRADí
Techniku je možné kombinovat se všemi klasickými i alternativními léčebnými metodami. Při léčení reiki se však nesnažte neodborně nahradit lékaře. Metoda v žádném případě nemůže zastoupit akutní chirurgický či jiný neodkladný lékařský zákrok. V těchto případech může být s úspěchem použita pouze jako doplňková terapie

UŽ BUDDHA A JEŽÍŠ
Historie reiki je stará několik tisíc let a pravděpodobně ji znali a využívali i Buddha a Ježíš. Některé prameny uvádějí, že s reiki pracovali kněží v Egyptě již tři tisíce let před
naším letopočtem. Tuto metodu přírodního uzdravování znovuobjevil počátkem 20. století japonský lékař Mika Usui. "Rei" znamená v japonštině životadárný či vesmírný a "ki" značí energii a sílu. Jde o doplňkovou metodu klasické medicíny, která nám může ukázat cestu k uvolnění, harmonii a klidu.

Tajemný proces
Při předávání reiki se dá údajně změřit značná pulsace biomagnetického pole, protože se pulsy pohybují v podobných frekvencích jako mozkové vlny (0,3 - 30 Hz). Nezávislý výzkum doktorů Roberta Beckera a Johna Zimmermana se zabýval tím, co se děje při praktikování reiki. Vědci zjistili, že nejenže křivka mozkové aktivity předávajícího a přijímajícího se synchronizují ve stavu alfa, ale že se jejich puls sjednotil s magnetickým polem země, známým jako "Schumanova rezonance". Během předávání reiki je prý biomagnetické pole předávajícího 1000krát větší než za normálních okolností.

Jak dojde k zasvěcení
Mistr na vás přiloží ruce a během krátkého okamžiku vám předá schopnost přijímat reiki energii. Další inicializací vám aktivuje různé čakry - energetické dráhy. To vše je potřeba dělat v určitém pořadí a mezi jednotlivými inicializacemi je nutné dodržovat časový odstup o délce asi několika měsíců. Celý proces zasvěceníje rozdělen do nejméně tří částí. Jsou nazývány reiki I, reiki II, reiki III. Pokud vám váš mistr nabízí hned několik stupňů najednou, jděte jinam. Urychlená inicializace může celý proces zasvěcování zhatit a léčivá energie přijde nazmar.

Svět si tvoříme svojí myšlenkou

25. července 2010 v 14:56
Tato věta zní jako fantazie. Ale zamyslete se :
1. Když máte radost zdá se vám celý svět příjemný i když prší?
2. Když jste rozzlobeni, zdá se vám vše nepříjemné i když svítí sluníčko?
3. Když se na někoho usmějete, usměje se většinou také.
4. Když se na někoho zamračíte, i on se většinou zamračí.
Takhle se projevuje polarizování energie v životě. Energie, jakou vysíláme do svého okolí přitahuje energii stejného náboje - protože jádrem s opačným pólem jsme mi sami.
Tento princip můžeme používat k vědomému řízení svého života. Mohu si přát co potřebuji a když budu věřit, že se mé přání splní- budu vysílat pozitivní energii svého očekávání - není důvod aby se nesplnilo. Nesmím ho ale rušit negativní energíí. Např. nesmím pochybovat, že si to zasloužím, nebo že to bude takové jaké jsem chtěl(a). Je to jako v matematice - mínus se sečte s plusem a výsledek je nula. Svojí energiíí pochyb jsem "vymizíkoval(a)" energii očekávání a proto se nestane nic.
Příklad :

A

+ má mne rád(a)
kruh.gif (2567 bytes)
- stejně vybere něco jiného než se mi líbí
+ zasloužím si to

- včera jsem ho(ji) naštval(a)- proč by mi to dával
PŘÁNÍ
dostanu dárek

Tři mínusy "vymizíkovaly" dva plusy. Nedostanu nic
Příklad :

B

+ je hodný(á)
kruh.gif (2567 bytes)
- včere jsem ho naštval(a)
+ má mne rád(a)+ zasložím si to


Jeden mínus nestačí "vymizíkovat" tři plusy a dárek dostanu.
Čím víc plusů zůstane, tím dřív se mé přání vyplní.
Mínusem je vše, co nám stáhne svaly - strachem se schoulíme, odporem se zamračíme a pod.
Plusem je vše co nám vykouzlí úsměv nebo příjemný pocit.
Tak si mohu přivolat nejen dárek, ale i zdraví, peníze, přítele - prostě cokoli si vymyslím.
Co je člověk schopen vytvořit ve své mysli, to dříve nebo později vytvoří prakticky. Vše čeho je lidská mysl schopna, je možné stvořit. Je to vždy síla myšlenky, která je skutečnou tvůrčí silou.

Reiky-Proč energie léčí

25. července 2010 v 14:55
Proč energie léčí? A jak?
Nejdřív se vrátíme ke školní fyzice. Ve škole jsme se učili, že základem každé hmoty je atom. Z atomů jsou stoly i židle, z atomů je celý dům a z atomů jsou hvězdy. Atomy vyplňují i prostor mezi hvězdami a z atomů je i člověk.
http://s94958815.onlinehome.us/angryastronomer/atom-with-electrons.gif
Ve škole jsme se také učili, že atom je složený z jádra a částic, které okolo tohoto jádra obíhají. To co drží tyto částice u jádra je energie. To, že počet částic a to jestli jsou nabity kladně nebo záporně určuje, zda se jedná o atomy vodíku nebo diuteria teď nepotřebujeme rozvádět. Pro naše poznání je důležitá energie, která tyto částice drží u jádra a nedovolí jim uniknout. Stůl zůstává stolem a nezmění se na hromadu uhlí. Tato energie drží pohromadě celý vesmír tak jak ho známe, tak jak byl stvořen.
Je potřeba obrovského úsilí, aby člověk oddělil částice od jádra - pak se uvolní obrovská energie. Tuto energii člověk použil nejdřív k ničení. Později se naučil ji používat i jinak. Je to nejsilnější energie jakou člověk poznal.

Abysme si mohli představit jak taková energie funguje, představme si magnety. Jeden magnet představuje jádro a další jsou částice. Všichni víme, že magnet je polarizovaný, že jedna strana je nabitá kladně a druhá záporně. Přitahují se jen opačně nabité konce. Zkuste k sobě přiblížit stejně nabité a ucítíte jak se odpuzují. Tělo člověka - a stejně tak jakýkoli předmět - je shluk jader a částic, které u sebe drží polarizovaná energie. Jakmile jakákoliv částečka našeho těla změní svou polaritu, naruší vazby celého organismu. Tak vzniká nemoc.
Protože nemoc je vlastně narušená energetická vazba mezi jednotlivými částicemi těla je logické, že uvedení těchto energetických vazeb do původní podoby znamená vyléčení.
Energetické vazby se snažíme měnit pomocí různých prostředků. Lékaři nám předepisují léky - ty některé vazby obnoví a jiné naruší. Bylinář použije bylinné směsi. Léčitelé používají krystaly, barevná světla, obrazy, potravinové doplňky.... Všichni se museli dlouho učit, jak který prostředek působí a snaží se aplikovat to co poznali dřív, na to co řeší teď.
Pak je zde stále početnější skupina lidí, kteří používají reiki. Reiki je japonské slovo pro energii. Tito lidé tedy používají k obnovení správných energetických vazeb energii. Já osobně použiji na hedvábné šaty raději hedvábnou nit a ne provaz.
A tím se vracíme na začátek. Celý vesmír je z atomů. Atomy tvoří polarizovaná energie. To znamená, že celý vesmír tvoří polarizovaná energie. Je všude kolem nás. Stačí ji vnímat a nasměrovat tam, kde je potřeba. Jak, to se učí reikisté na seminářích pod vedením vyškoleného mistra.

Co je to reiki?

25. července 2010 v 14:54

Kdy je Reiki vhodné?

 • Při onemocněních a zraněních.
 • Před a po operaci k posílení organismu.
 • Obnovuje tok energie v těle.
 • Při narušení psychického stavu, stresu a únavě.
 • Vhodná po chemoterapiích, či otravách k obnovení imunity organismu
Reiki je staré japonské umění léčby přikládáním rukou terapeuta, které znovu objevil Mikao Usui koncem 19. století.
Reiki blahodárně působí na celý lidský organismus. Odblokovává čakry, aktivuje energetické dráhy v těle, stimuluje imunitní systém a spouští samoléčebné a regenerační procesy u orgánů, které to aktuálně potřebují.
Harmonizuje psychický stav , uvolňuje napětí, stres a vnitřní neklid.
Podporuje léčebný proces, mírní bolesti, pomáhá při překonávání překážek a rozvoji osobnosti.
Terapii reiki lze kombinovat se všemi ostatními léčebnými technikami. Nenahrazuje v akutních stavech lékaře.

Různé formy jógy

25. července 2010 v 14:54
Je známo mnoho druhů jóg, mezi ty nejzákladnější patří:
 1. Hathajóga - jóga fyzických cvičení, využívající tzv. ásan - různých terapeutických poloh těla, které vitalizují celý organismus a mají vliv i na pránické, tj. enegetické tělo člověka.
 2. Bhaktijóga - jóga lásky a odevzdanosti Bohu. V této józe žák, bhakta, uctívá Boha v některé jeho podobě či formě (Višnu, Šiva, Šakti,...) a odevzdává svůj život božstvu. Láska a sebeodevzdání pak ruší iluzi ega (žák zapomíná na své já) a jogín dosahuje osvícení.
 3. Džňánajóga - jóga poznání, moudrosti. Jogín studiem, meditacemi a koncentrací dospívá k sebepoznání, osvícení.
 4. Rádžajóga - královská jóga, tzv. osmistupňová stezka, stezka pevné vůle a sebekázně. Využívá ásan, pránájámy, meditací, koncentrací a krijí.
 5. Karmajóga - jóga nesobecké činnosti. Jogín se snaží o nesobecký život a nesobeckou službu druhým bytostem. Touto jógou se očišťuje charakter člověka, mysl i vědomí.
 6. Kundaliníjóga - jóga povzvedání energie člověka tzv. Šakti. Jogín pracuje s čakrami, energetickými centry v pránickém těle a nádími, dráhami, jimiž energie proudí.
 7. Gurujóga - Jóga uctívání mistra. Žák dosahuje osvícení díky přímé pomoci svého mistra - Gurua.
 8. Iyengar jóga - Iyengara představuje odstupňovaný systematický přístup k józe, který klade velký důraz na přesnost pohybu a tím na získání maximálního účinku ze cvičení.
 9. Nana a mantra jóga - Působením zvukových vibrací, které energii v těle harmonizují a mysl uklidňují se dosahuje překvapivě léčivých účinků na psychiku člověka.
 10. Aštangajóga - Má samozřejmě spirituální základ, ale klade také velký důraz na provedení ásán, které se v celých sériích přelévají jedna v druhou v pomalém, nepřetržitém pohybu - jako v tanci.
Více a více lidí přichází na to, že jóga není žádné sektářství, že nikoho neomezuje, ale naopak každou bytost otužuje psychicky i fyzicky a dává jí svobodu. Štěstí, klid a mír, které hledáte možná všude kolem, najdete pomocí jógy v sobě.

Kdy není vhodná Bikram Jóga

25. července 2010 v 14:53
Děti do 13 let by ji cvičit neměly. Stejně tak ženy v prvních třech měsících těhotenství. Od 4. měsíce je bikram jóga dovolena, a to až do doby, dokud to bříšku nevadí. Po porodu se do tělocvičny mohou vrátit po šestinedělí.
Bikram jóga

Bikram Jóga obecně

25. července 2010 v 14:53
Lekce Bikram jógy
Bikram jóga je systém 26 póz Hatha jógy a dvou dýchacích cvičení. Každá z těchto póz systematicky připravuje tělo na pózu následující, pořadí se nikdy nemění.
Touto vědecky vystavěnou metodou stlačování, protahování a posilování se stimulují všechny systémy lidského těla, čímž se předchází nemocem, zraněním a zpomalují se příznaky stárnutí. Všechny úrovně cvičí společně, podle svých možností. Ke zdokonalení dochází neuvěřitelně rychle. Lekce trvají 90 minut a cvičí se v místnosti vytopené na 42 °C (v Indii je tato teplota brána jako běžná).
Proč cvičit v teple
Cvičení bikram jógy v teple je podle zakladatele jedním z klíčů k úspěchu celého metody, protože cviky jógy v chladném prostředí mohou tělu velmi uškodit. Je totiž důležité si uvědomit, že cvičením jógy se mění struktura lidského těla. Ostatně nebezpečí úrazu při sportu v chladných prostorech platí pro všechny sportovní disciplíny obecně.
26 póz Hatha jógy26 póz Hatha jógy

Působení cvičení na lidský organizmus

 • Pročištění lymfatického systému,
 • správná distribuce kyslíku a živin ke každému tělesnému vláknu,
 • posílení imunitního systému,
 • stimulování endokrinních žláz (s vnitřním vylučováním),
 • zvýšení kapacity plic, posílení srdeční činnosti,
 • zvýšení pružnosti páteře,
 • dostatečné množství maziva v kloubech, posílení kostí,
 • protažení, tonifikace a posílení svalů, zlepšení celkové rovnováhy,
 • eliminace toxinů,
 • zlepšení krevního oběhu,
 • zklidnění mysli,
 • spojení těla a mysli.

Historie Bikram jógy

25. července 2010 v 14:53
Tento druh jógy se zrodil v Indii a jejím zakladatelem je, jak název napovídá, Bikram Chodhury. Díky spojení svých znalostí dávných učení se spoluprácí s vědci a lékaři vytvořil nový druh tělu prospěšného cvičení.
Na počátku 70. let svoji jógu přivezl do USA a založil první školu. Odtud se pak tento sport postupně rozšířil na další kontinenty.

Jóga

25. července 2010 v 14:52
Slovo "jóga" pochází ze sanskrtu a znamená "spojit, sjednotit". Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy.
Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti. Pomocí jógy v sobě rozvíjíme vyšší porozumění sobě samým, smyslu svého života i svému vztahu k Bohu. Na duchovní cestě nás jóga přivádí k nejvyššímu poznání a trvalé blaženosti ve sjednocení individuálního a univerzálního Já. Je to světlo života, univerzální, tvůrčí vědomí, které je stále bdělé, vědomí, jež bylo, je a bude věčné.
Před mnoha tisíciletími zkoumali indičtí rišiové (mudrci a světci) ve svých meditacích přírodu a vesmír. Probádali zákony hmotných i duchovních oblastí a získali vhled do základních souvislostí ve vesmíru. V zevním světě i na duchovních úrovních prozkoumali vesmírné i přírodní zákony a prvky, život na Zemi, i síly a energie působící v kosmu. Už ve védách je popsána a objasněna jednota hmoty a energie, vznik vesmíru a působení elementárních sil. Mnohé z těchto poznatků dnes znovu objevuje a potvrzuje moderní věda.
Citováno z knihy Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Systém "Jóga v denním život
http://www.hbl.cz/image/200706030929_joga.jpg

Feng shui - Umístění objektu ve vtahu ke komunikacím

25. července 2010 v 14:52

Umístění objektu ve vtahu ke komunikacím

Pokud je objekt umístěn blízko silnice - zakřivený tok energie se zde chová jako když plyne řeka - domy postavené na tečně zakřivení, tedy vně - jedná se o nevhodné umístění a totéž platí u pravoúhlého zakřivení a u umístění stavby u komunikace tvaru U, kde energie působí vibracemi špičky nože.
Pokud se domy nacházejí uvnitř zakřivení komunikace, stavba je správně umístěna
Objekty poblíž kruhů a kruhových objezdů - energie zde krouží a vytváří víření o velmi vysoké rychlosti a dochází zde k bombardování domů v okolí, což způsobuje nervozitu v domech, ale i u řidičů projíždějícími po těchto kruzích
Dům na kopci - pokud je umístěn na vrcholu - chybí zde želva, drak a tygr j - dům je zde je vystaven živlům a zuřivosti přírody,
Domy postavené níže na kopci, mají za zády terén, želvu, jsou li vchody do domu umístěny do údolí.

Mosty a mostní křižovatky

Energie vytvářená mosty je obrovská a , přitahuje lidi, což je výhodné pro stánkaře, ale přístupová místa na most jsou konfliktní, protože se zde setkávají energie z různých směrů, takže se jedná prakticky o uchvátané mostní křižovatky plné nervozity

Nebezpečná voda

Energie vody jsou hluboké a tmavé, je lépe se vyhýbat místům s vodou za domem, jediné vhodné místo pro vodní tok je před obydlím.
Pokud stojí dům čelem k potoku, je vhodné jej umístit raději dále od potoka, aby nebyl terčem luku energií. Pokud dům leží uvnitř zakřivení vodního, pak je umístění stavby v pořádku.

A na závěr pár praktických rad na téma ložnice

Z praktického hlediska je ale důležité, tam kde se spí, anebo odpočívá, upozornit na tato nebezpečí, která mohou hrozit:
 • Vyčnívající trám ze stropu nad postelí - při spánku dochází ke tlaku na trup a u řady trámů, dochází ke vlnitému efektu, dolů jde tlak z každého rámu, proto je plochý strop lepší
 • Špičatá, nebo svažující se střecha - v místnosti v podkroví se pod střechou proudy energie odrážejí od stěn, jako míčky u kulečníku - energie zde má krátký stimulující účinek - je zde vhodný prostor pro dětský pokoj, ale nevhodný pro ložnici, anebo pro přemýšlení a meditaci.
 • Vztah dveří k ostatním dveřím - samostatná místnost, eventuelně zástěna, naprosté soukromí, dveře nikdy ne v přímé linii v řadě s hlavním vchode, nebo v řadě s koupelnou a kuchyní - i pachy vadí.
 • Mapa zvířat v ložnici - poloha postele musí poskytovat podvědomé bezpečí, vzadu želva, plocha za hlavou musí být pevná, plocha před námi - aspekt fénixe, u nohou postele co nejvíce místa, po levé straně je dračí tlama - vysoké skříně a police, vpravo tygr, nízké skříňky.
 • Postele a dveře - podstata absolutního soukromí, nedávat postel - ke stěně vedle dveří, kde nevidíme, kdo vstupuje do místnosti, uprostřed pokoje proti dveřím, přímo proti dveřím - vstupující energii
 • Síla zrcadla - běžná chyba v ložnicích, je třeba si uvědomit, že zrcadla jsou v neustálé činnosti, odráží přicházející energii ze dveří, zvětšují obraz čehokoli, co odrážejí, i paprsek žárovky, elektromagnetické pole, totéž u umístění naproti oknům, nejhorší přímo naproti postele, zrcadlo nejlépe přikrýt
 • Úložné zásuvky pod postelí - jsou vhodné
 • Vestavěný úložný prostor za postelí - by měl být bez předmětů a ozdob, volný
 • Nevhodný je uzavřený čelní prostor - při zasunutí postele pod vestavěný prostor za postelí, nemělo by se spát s hlavou zasunutou pod vestavěnými policemi
 • Důležitý je styl ložnice - nevhodné tzv. hrobky, ne moc květin, bez kůží mrtvých zvířat, nevhodná je také exotická malba, rámy postelí - by měly být z teplých materiálů, ne kov a je zde naprosto nevhodné umísťovat náboženské symboly
 • Okna a postele - bere se v úvahu rozmístění oken a dveří dohromady, jinak jsme v energetickém průvanu anebo ve stagnujícím místě pokoje, postel nemá být přímo vedle oken, pokud je pod okny, zatahovat žaluzie (želva)
 • Světlo je energie - v jedné ze svých neviditelných forem. Osvětlení - velký význam, světlo na stropě vysílá silnou sprchu energie na postel, vyhnut se tomu, hlavně nedávat nad čelo postele, energie působí, i když je světlo vypnuté. Světla na bocích směřující dolů - nad hlavy osob, měla by se spíše než z boku umísťovat za postel
 • Barvy - jemné tóny - ideální do ložnice jsou teplé růžové a bledě broskvové barvy. Zářivě bílá - nedoporučuje se pro domácí stěny, bílá barva = smutný život

Feng shui - Pohybující se proud

25. července 2010 v 14:51

Pohybující se proud

U složitého prostorového uspořádání pokojů za sebou, které brzdí tok energie ve předních místnostech u vstupu, je potom málo energie a nejvíce se jí hromadí v poslední místnosti, kde je neustálý průvan, který s sebou přináší rozrušení a rozpačitost.
Vyřešení problému - prostřednictvím nové cirkulace - postaví se příčka za vstupem před hlavní místností.
Jak dosáhnout klidný proud ? Ideální je příčka postavená napříč volnou chodbou, kdy energie v kruzích vytváří klidný proud příjemné energie,a ta zaplňuje celý prostor a pak klidně odchází ven.

Feng shui - Vchody a východy do budov a do místností

25. července 2010 v 14:50
Vchody a východy do budov a do místností
Jeden společný vchod a východ - místnost má pouze 1 dveře bez okna - energie se zde kruhovitě vrací zpět ke vstupu kde se kříží a vytváří zde zmatek - boj mezi energetickými silami poblíž dveří
Dveře naproti oknu - přímo naproti oknu - energie prochází přímo ze dveří do okna, a každý, kdo jí bude stát v cestě, ucítí rozrušení, a mimo okno a mimo dveře, ucítí prázdnotu a beznadějnost, když budou dveře i okno otevřeny - prochází zde velmi silný proud energie, ale energie se dá zablokovat - zavřít okno a okenice
Dva vstupní nebo výstupní body - energie cirkuluje klidně , ale pouze v části pokoje, pohybuje se po obvodu a hledá cestu ven, osoba uprostřed této dráhy cítí nepatrné osvěžení, ale osoba mimo proud ucítí nedostatek vitality
Tři vstupní nebo výstupní body - energie vstupující má výběr 3 vstupních, nebo výstupních bodů - energie proudí dovnitř hlavním vstupem, jiná část energie obkrouží místnost a odchází východem na nejvzdálenější straně od hlavního vstupu. Nejvýhodnější místo v této místnosti je roh, kde se obě energie kruhovitě stýkají, i když celá místnost je harmonická

Feng shui - Pohyb energie v budovách

25. července 2010 v 14:50
Pohyb energie v budovách
Energie se pohybuje, podstatná je její povaha, protože my jsme do toho pohybu umístěni a prožíváme to, podle toho, kde se v místnosti, anebo venku pohybujeme.
Cirkulace této neviditelné energie je v křivkách :
Cirkulující energie - ta vstoupí do prostoru a opíše ve formě válce celý prostor a pak postupuje dále, nepatrné rozrušení osoby uvnitř uprostřed, ale klid, rohy energie obchází, je tam místo bez života
Otáčející se energie - nejprve se spirálovitě otáčí a potom odchází
Rotující energie - silné pole energie rotuje kolem pokoje jako káča
 
 

Reklama